Freitag, 21. November 2014

Cele mai importante 50 de verbe din limba germana In aceasta lectie vei invata cele mai importante verbe din limba germana impreuna cu pronuntia acestora.


Cele mai importante 50 de verbe din limba germana
 

In aceasta lectie vei invata cele mai importante verbe din limba germana impreuna cu pronuntia acestora.

anrufen (an.rufăn) = a telefona
arbeiten (arbaităn) = a munci
backen (bachen) = a coace
benutzen (benuțen) = a folosi
bleiben (blaibăn) = a ramane
brauchen (brauhăn) = a avea nevoie
bringen (bringhen) = a aduce
denken (denchen) = a gandi
essen (esen) = a manca
fahren (farăn) = a conduce
finden (findăn) = a gasi, a considera
fliegen (flighăn) = a zbura
fragen (fragăn) = a intreba
geben (ghebăn) = a da
gehen (gheen) = a se duce
haben (habăn) = a avea
heißen (haisen) = a se numi
helfen (helfăn) = a ajuta
hören (hoorăn) = a auzi
kaufen (caufăn) = a cumpara
kennen (chenen) = a cunoaste
kommen (comăn) = a veni
können (chionăn) = a putea
laufen (laufăn) = a merge, a alerga, a functiona
leben (lebăn) = a trai
leihen (laihen) = a imprumuta
lernen (lernen) = a invata
lesen (lezen) = a citi
lieben (libăn) = a iubi
machen (mahăn) = a face
möchten (miohtăn) = a dori
nehmen (nemăn) = a lua
schreiben (șraibăn) = a scrie
schlagen (șlaghen) = a lovi
schneiden (șnaiden) = a taia
schlafen (șlafăn) = a dormi
sitzen (sițen) = a sta, a lua loc
sehen (zeen) = a vedea
sein (zain) = a fi
sprechen / reden (șpreheen / redăn) = a vorbi
spielen (șpilen) = a te juca
trinken (trinchen) = a bea
vergessen (ferghesăn) = a uita
versprechen (ferșprehen) = a promite
verstehen (ferșteen) = a intelege
waschen (vașăn) = a spala
werden (verdăn) = a deveni
wissen (vizăn) = a sti
wollen (volen) = a vrea
wohnen (vonen) = a locui